fbpx

AVÍS LEGAL

Acceptació de les condicions d’ús

Condicions generals

Des del mateix moment que l’usuari accedeixi a www.santiagojuando.com, accepta plenament i sense reserves totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.
Per aquest motiu és de gran importància llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi a utilitzar la nostra pàgina, ja que aquest pot sofrir modificacions, sense previ avís.
Condicions particulars

Algun dels serveis oferts en aquest lloc web té condicions particulars, que poden segons els casos, substituir o complementar aquest avís legal. Per tant, us recomanem llegir amb atenció les condicions particulars abans d’utilitzar els nostres serveis .
Així mateix, la utilització d’aquest portal està sotmesa a tots els avisos, normes d’ús i instruccions, que Renault Santiago Juandó posi en coneixement dels seus usuaris que podrà substituir, ampliar i / o modificar el present Avís Legal.

Finalitat del lloc web

A través d’aquest portal Renault Santiago Juandó busca satisfer les necessitats dels nostres usuaris, facilitant-los l’accés a la utilització dels nostres productes i serveis, guiant-los en els passos que han de seguir en la navegació de www.santiagojuando.com.

Condicions d’accés i utilització del portal

Cal fer un correcte ús del portal i els seus serveis
Totes aquelles persones que accedeixen a www.santiagojuando estan obligades a utilitzar aquest lloc web d’acord a la bona fe, l’ordenament jurídic i a les obligacions contingudes en el present avís legal, les condicions particulars de certs serveis i altres instruccions que Renault Santiago Juandó consideri necessàries per al bon ús del portal.
Queda totalment prohibit l’accés a la pàgina www.santiagojuando.com amb finalitats il · lícites o nocives, que afectin directament o indirectament a Renault Santiago Juandó o a tercers.
La totalitat del contingut de www.santiagojuando.com : textos, imatges, so, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, són propietat de Renault Santiago Juandó i estan protegits per la normativa vigent en matèria de propietat intel · lectual i industrial i queda expressament prohibit manipular, transmetre, copiar, modificar, incorporar, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i / o fer qualsevol tipus de canvi a aquesta pàgina.
Tot usuari que accedeixi al lloc web www.santiagojuando.com s’obliga a abstenir-se de demanar dades de Renault Santiago Juandó o de qualsevol membre que pertanyi a Renault Santiago Juandó amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui una sol · licitud o consentiment de la mateixa.
Queda expressament prohibit incloure a Renault Santiago Juandó o a qualsevol membre del grup en fitxers o a disposició de tercers amb finalitats publicitàries, cadenes de missatges electrònics, o arribar qualsevol tipus de missatges no sol · licitats o consentits prèviament amb Renault Santiago Juandó.

Caràcter gratuït de l’accés i utilització del Portal

La utilització del portal www.santiagojuando.com, és gratuït per als Usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats per tercers a través del Portal estan subjectes al pagament d’un preu en la forma que es determini en les corresponents Condicions Particulars.

Registre d’Usuari

La Web www.santiagojuando.com obliga els usuaris a la prèvia subscripció i emplenament de registres per poder ser-li assignades les claus d’usuaris, aquests registres es tractaran d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i les directives exigides per la Agència de Protecció de Dades.

Veracitat de la informació

L’Usuari està obligat a facilitar les dades d’una forma veraç. És responsabilitat del mateix mantenir actualitzada tota la informació facilitada a Renault Santiago Juandó.
L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que per aquestes inexactituds causi a Renault Santiago Juandó o a tercers.

Enllaços i serveis prestats per tercers

Els enllaços inserits en aquest portal i que dirigeixen a altres llocs web, són gestionats per tercers.
Renault Santiago Juandó no es fa responsable de la informació, continguts, productes o serveis facilitats per aquests, ni assumeix cap tipus de responsabilitat de cap ordre per qualsevol aspecte relatiu a aquestes pàgines.
L’establiment d’enllaços entre www.santiagojuando.com amb altres portals no implica en cap cas l’existència de relacions entre Renault Santiago Juandó i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació i aprovació per part de Renault Santiago Juandó dels seus continguts o serveis.
Els resultats d’eines de recerca són proporcionats directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics, pel que Renault Santiago Juandó no pot controlar i no controla aquests resultats i, en particular, que entre ells apareguin llocs d’Internet amb continguts que puguin resultar il · lícits, contraris a la moral o als bons costums o considerats inapropiats per altres motius.
Renault Santiago Juandó no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els Llocs Enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana o vigila. L’Usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.

Qualitat dels serveis prestats per tercers

Renault Santiago Juandó s’eximeix qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol ordre i naturalesa que puguin deure a la presència de virus o a la presència d’altres elements lesius en els serveis prestats per tercers a través del portal que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers

Renault Santiago Juandó exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure als serveis prestats per tercers a través del portal www.santiagojuando.com pels motius següents:
1. L’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l’ordre públic com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del portal www.santiagojuando.com.
2. La infracció dels drets de propietat intel · lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat o d’una altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del portal www.santiagojuando.com.
3. La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il · lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del portal www.santiagojuando.com
4. La falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través del portal www.santiagojuando.com
5. La inadequació per qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels serveis prestats per tercers a través del portal www.santiagojuando.com
6. L’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o finalització per qualsevol causa de les obligacions concretes per tercers i contractes realitzats amb tercers en relació o per motiu de la prestació de serveis a través del portal www.santiagojuando.com
7. Els vicis i defectes de tota classe dels serveis prestats per tercers a través del portal www.santiagojuando.com.

COOKIES

Renault Santiago Juandó pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines web del Portal. A la zona pública, s’usen cookies només per tenir les estadístiques d’accés a la pàgina a través del programari de Google Analitics. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal · lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.
No obstant això, els usuaris que freqüentin la zona privada han de permetre la instal · lació de cookies… en cas contrari no se li permetria l’accés. La Cookie associa l’usuari que accedeix a la zona privada del concessionari i l’ordinador de l’usuari mitjançant l’adreça IP. Aquesta dada es processada amb absoluta confidencialitat i complint amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Amb l’accés a la pàgina sense configurar el seu navegador per impedir la recepció de les cookies, vostè accepta la seva instal · lació així com el tractament de la IP amb les finalitats abans esmentades.

Protecció de dades

Renault Santiago Juandó com a Responsable del Fitxer legalment registrat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, garanteix el ple compliment de la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD).
Renault Santiago Juandó informa als usuaris que les dades a través dels diversos formularis d’aquesta pàgina web són utilitzades amb la finalitat de gestionar les sol · licituds i registres sol · licitats.
Igualment els usuaris gaudeixen dels drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, podent exercitar-los, dirigint un escrit a Renault Santiago Juandó 17458 Fornells de la Selva (Girona) aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions per part de l’Usuari a Renault Santiago Juandó es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es dirigeixin d’alguna de les següents formes
Enviament per correu postal a la següent adreça 17458 Fornells de la Selva (Girona), aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.
Enviament per correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: sjuando@red.renault.es
Totes les Notificacions per part de Renault Santiago Juandó a l’Usuari es consideraran eficaces, quan es realitzin d’alguna de les següents maneres:
• Enviament per correu postal al domicili de l’Usuari quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de Renault Santiago Juandó.
• Enviament per correu electrònic a qualsevol dels e-mails que l’Usuari hagi posat en coneixement prèviament a Renault Santiago Juandó.
• Comunicació per mitjà d’una trucada telefònica al número de telèfon de l’Usuari, quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de Renault Santiago Juandó.
• Mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels Serveis per part de Renault Santiago Juandó a l’Usuari.
En aquest sentit, totes les Notificacions que efectuï Renault Santiago Juandó a l’Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades aportades per ell a través dels mitjans anteriorment assenyalats. A aquests efectes, l’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a Renault Santiago Juandó tots els canvis relatius a les dades de notificació.
Coneixement de conductes il·lícites

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il · lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del Portal www.santiago.com, i, que pogués constituir violació de drets de propietat intel · lectual o industrial o altres drets de Renault Santiago Juandó; té l’obligació d’enviar una notificació que contingui les dades següents:
• Nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic de la persona reclamant.
• Especificació de la suposada activitat il · lícita portada a terme al Portal i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització en les pàgines web.
• Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il · lícit d’aquesta activitat.
• En el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte d’aquesta.
• Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il · lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.
Legislació aplicable
El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la normativa vigent.
Les parts acorden que en cas d’existir algun conflicte de caràcter legal es veuran sotmesos als Jutjats i Tribunals de Sant Feliu Llobregat.

VULL QUE EM TRUQUIN
He llegit i accepto els termes i condicions d'ús

 

CITA PRÈVIA

Selecciona Delegació
Data
Hora
Motiu de la cita

He llegit i accepto els termes i condicions d'ús